ORGANIZAČNÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

1. Vstup je povolený len v prevádzkovej dobe s platnou vstupenkou, ktorou je návštevník povinný sa preukázať na požiadanie usporiadateľa. 

2. Zákaz vstupu platí pre osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. 

3. Vstup do priestorov štadiónu HK Levice môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by narušila alebo mohla narušiť poriadok a bezpečnosť športového podujatia, resp. ich správanie sa je vrozpore so spoločenskými normami správania. 

4. Vstup zvierat na štadión HK Levice je zakázaný. 

5. Je prísne zakázané vnášať na štadión HK Levice nápoje, jedlo, omamné a psychotropné látky. 

6. Pre návštevníkov platí zákaz vnášania zbraní, streliva, pyrotechniky, dáždnikov a iných predmetov, ktoré môžu alebo by mohli ohroziť život alebo zdravie osôb alebo spôsobiť na zariadení a vybavení štadiónu HK Levice. 

7. Pri vstupe do štadiónu HK Levice sú vykonávané bezpečnostné prehliadky. Návštevník je povinný podrobiť sa týmto prehliadkam v potrebnom rozsahu a tieto prehliadky strpieť. Odmietnutie prehliadky môže v dôvodných prípadoch viesť k zamedzeniu vstupu návštevníkovi respektíve vyvedenie z priestorov štadiónu HK Levice. 

8. Návštevníci sú povinní správať sa v priestoroch štadiónu HK Levice spôsobom, ktorý nepoškodzuje alebo iným spôsobom neznehodnocuje majetok štadiónu HK Levice. 

9. Návštevník je povinný uhradiť HK Levice všetky škody, ktoré spôsobí svojim konaním. 

10. Návštevníci sú povinní udržovať v priestoroch štadiónu HK Levice čistotu a poriadok. 

11. Vo všetkých priestoroch štadiónu HK Levice je prísny zákaz fajčenia. 

12. Je zakázané vhadzovať akékoľvek predmety na ľadovú plochu počas športových, spoločenských, kultúrnych alebo iných akcií, ako i po nich. 

13. Pred vstupom na štadión HK Levice ako aj v jeho priestoroch platí zákaz odkladania bicyklov, malých motocyklov mimo vyhradené miesta. 

14. Návštevníci sú oprávnení pohybovať sa na štadióne HK Levice len v priestoroch vyhradených pre návštevníkov. Vstup do iných priestorov je prísne zakázaný. 

15. Za zranenia osoby v publiku súvisiace s akciou puk atď. HK Levice nezodpovedá. 

16. HK Levice nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržaním organizačného a návštevného poriadku a tiež pokynov zodpovedných zamestnancov. Všetky škody spôsobené na štadióne HK Levice správaním a konaním návštevníkov v rozpore s týmto návštevným poriadkom budú vymáhané podľa právnych predpisov SR. 

17. Ustanovenia organizačného a návštevného poriadku sú platné pre celý objekt štadiónu HK Levice vrátane parkovacích priestorov a iných priestorov a objektov patriacich štadiónu HK Levice. 

18. Návštevníci športového podujatia na štadióne HK Levice sú povinní dodržiavať zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí.  


Jozef Guťan

bezpečnostný manažér