Stanovy klubu

Stanovy Hokejového Klubu Levice na stiahnutie.

STANOVY HOKEJOVÉHO KLUBU LEVICE

ČASŤ PRVÁ: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Názov a sídlo

 1. Hokejový klub Levice (ďalej len HK Levice), je dobrovoľné združenie občanov v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú činnosť zameranú na rozvoj, prosperitu a ochranu športovcov – hokejistov mesta Levice a jeho okolia.
 2. Je právnickou osobou, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry.
 3. HK Levice je politicky nezávislý, otvorený pre každého, kto sa chce podieľať na jeho poslaní.
 4. HK Levice je členom Slovenského zväzu ľadového hokeja (ďalej len SZĽH).
 5. Členstvo HK Levice v akejkoľvek ďalšej organizácii musí byť schválené Radou HK Levice.
 6. HK Levice má vlastnú symboliku. Tvorí ju klubový znak (logo) a zástava.
 1. Adresa hokejového klubu je:            HK Levice
                                                                  Zimný štadión
                                                                  Podjavorinskej 21
                                                                  934 01 Levice

Článok 2
Hlavné úlohy hokejového klubu

 1. Organizuje a zabezpečuje komplexný rozvoj ľadového hokeja v meste Levice a vytvára všestranné podmienky pre realizáciu prijatých koncepcii a programov na uskutočnenie svojich úloh.
 2. Vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné predpoklady a podmienky na činnosť.
 3. Presadzuje, obhajuje a chráni záujmy svojich členov navonok pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, samosprávou a inými organizáciami.
 4. Uskutočňuje registráciu všetkých hráčov a členov, vedie potrebnú evidenciu v súlade s platnými predpismi.
 5. Zabezpečuje činnosť všetkých družstiev v majstrovských a iných súťažiach ako samozrejmé vyvrcholenie výchovného a tréningového procesu.

ČASŤ DRUHÁ: ČLENSTVO

Článok 3
Členstvo v HK Levice

 1. HK Levice má riadnych a čestných členov.
 2. Riadnymi členmi HK Levice sú jednotlivci a kolektívy a organizácie, ktoré súhlasia so Stanovami a v súlade s nimi chcú rozvíjať svoju činnosť.
 3. Kolektívy a organizácie ako riadny členovia môžu navonok vystupovať ako:
  • občianske združenia, vytvorené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov,
  • obchodné spoločnosti vytvorené v zmysle Obchodného zákonníka,
  • príspevkové organizácie, zriadené v súlade so zákonom NR SR š. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
 4. Riadnymi členmi HK Levice môžu byť aj iné právnické osoby s celoslovenskou a zahraničnou pôsobnosťou, ktorých predmet činnosti je zameraný na hokej, súhlasia so Stanovami HK Levice a svojou činnosťou podporujú rozvoj hlavných úloh HK Levice vo svojej pôsobnosti.
 5. O prijatí za riadneho člena HK Levice rozhoduje Výkonný výbor HK Levice na základe písomnej prihlášky.
 6. Dokladom o členstve je platný členský preukaz. Platnosť je podmienená zaplatením stanoveného členského príspevku za bežný kalendárny rok najneskoršie do 31. marca príslušného roku.
 7. Čestným členom HK Levice sa môže stať fyzická a právnická osoba, ktorá sa významne zaslúžila o rozvoj a propagáciu HK Levice.
 8. Prijatie za čestného člena HK Levice schvaľuje Rada HK Levice alebo Valné zhromaždenie HK Levice.
 9. Riadne členstvo v HK Levice zaniká:
  • vystúpením,
  • právnym zánikom,
  • vylúčením Radou HK Levice na návrh Výkonného výboru HK Levice v prípade obzvlášť závažného porušenia Stanov HK Levice, pričom sa za takéto porušenie považuje:
   • Obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v HK Levice,
   • Hrubé alebo opakované porušenie Stanov HK Levice,
   • Právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin alebo právoplatné odsúdenie za trestný čin spáchaný pri výkone športovej činnosti alebo v priamej súvislosti s ňou alebo čin, ktorý vážne ohrozuje športovú etiku alebo dobré meno HK Levice.
  • Čestné členstvo v HK Levice zaniká:
   1. v odôvodnených prípadoch rozhodnutím Valného zhromaždenia HK Levice,
   2. vystúpením,
   3. smrťou alebo právnym zánikom.

Článok 4

Základné práva a povinnosti riadnych členov

 1. Základné práva riadnych členov:
 • zúčastňovať sa telovýchovných aktivít ako aj spoločenských akcií poriadaných HK Levice,
 • zúčastňovať sa na rokovaní Valného zhromaždenia a ďalších rokovaní o klubových záležitostiach, uplatňovať svoje názory, návrhy a kritiku, vyžadovať informácie o činnosti a o hospodárení orgánov klubu,
 • obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány HK Levice a žiadať ich prerokovanie a odpoveď do 30 dní; orgán HK Levice je povinný na žiadosť riadneho člena odpovedať do 30 dní,
 • vytvárať orgány a komisie HK Levice a navrhovať do nich svojich členov. Podmienkou byť volený za člena orgánu alebo komisie HK Levice je odbornosť, kvalifikácia, bezúhonnosť a vek minimálne 18 rokov.
 1. Základné povinnosti riadnych členov:
 • dodržiavať Stanovy HK Levice, na ich základe vydané vnútorné predpisy a uznesenia orgánov HK Levice,
 • vyjadrovať záujmy klubu v miestach svojho pôsobenia, nepoškodzovať a chrániť záujmy HK Levice na verejnosti,
 • podieľať sa na činnosti základnej odvetvovej zložky, ktorej je členom a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie s vynaložením maximálneho úsilia a v dobrej vôli,
 • chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok HK Levice,
 • riadne a včas platiť členské, klubové a iné schválené poplatky.

 

Článok 5
Základné práva a povinnosti čestných členov

 1. Základné práva čestných členov:
 • obracať sa na orgány HK Levice s otázkami, pripomienkami a návrhmi a žiadať od nich odpoveď do 30 dní; Orgán HK Levice je povinný na žiadosť čestného člena odpovedať do 30 dní,
 • zúčastňovať sa na Valnom zhromaždení a Rade HK Levice s hlasom poradným.
 1. Základné povinnosti čestných členov:
 • skúsenosťami a osobným príkladom podľa svojich možností napomáhať rozvoju HK Levice

ČASŤ TRETIA: ORGÁNY HK LEVICE

Článok 6
Štruktúra orgánov HK Levice

Orgány HK Levice sú:

 1. Valné zhromaždenie,
 2. Rada,
 3. Výkonný výbor,
 4. Dozorná rada.

Právomoc a zodpovednosť orgánov HK Levice

Článok 7
Valné zhromaždenie

 1. Najvyšším orgánom HK Levice je Valné zhromaždenie. Zvoláva ho Výkonný výbor HK Levice raz za rok, a to do 30 dní po ukončení riadnej hokejovej sezóny, na základe rozhodnutia Rady HK Levice. Deň, miesto a program rokovania stanoví min 15 dní vopred a to písomnou formou.
 2. Zasadnutia Valného zhromaždenia sa zúčastňujú a hlasovať na ňom sú oprávnení riadni členovia HK Levice, prezident HK Levice, ďalší členovia Výkonného výboru HK Levice a predseda Dozornej rady HK Levice. Zasadnutia Valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj čestní členovia HK Levice a členovia Dozornej rad HK Levice, avšak nie sú oprávnení hlasovať.
 3. Valné zhromaždenie je oprávnené rokovať, uznášať sa a voliť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov oprávnených hlasovať.
 4. Valné zhromaždenie prebieha podľa Rokovacieho a Volebného poriadku, ktoré na návrh Výkonného výboru HK Levice schvália delegáti na začiatku rokovania nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov oprávnených hlasovať.
 5. Valne zhromaždenie:
 • prerokúva správu o činnosti Rady HK Levice, Výkonného výboru HK Levice a Dozornej rady HK Levice,
 • schvaľuje Stanovy HK Levice a ich zmeny a doplnky,
 • volí prezidenta HK Levice a schvaľuje ďalších členov Výkonného výboru HK Levice na trojročné obdobie,
 • volí členov Dozornej rady HK Levice na trojročné obdobie
 • schvaľuje prijatie čestných členov HK Levice a rozhoduje v odôvodnených prípadoch o zániku čestného členstva v HK Levice
 • uznáša sa o zániku HK Levice a v tejto súvislosti o použití jeho majetku.
 1. Mimoriadne Valné zhromaždenie musí byť zvolané na žiadosť nadpolovičnej väčšiny riadnych členov HK Levice alebo na základe rozhodnutia Rady HK Levice do jedného mesiaca. Na zvolanie sa primerane vzťahuje ustanovenie odseku 1.
 2. Mimoriadne Valné zhromaždenie odvoláva (článok 12 Stanov HK Levice) členov orgánov HK Levice.
 3. Mimoriadne Valné zhromaždenie volí náhradných členov orgánov HK Levice namiesto členov orgánov HK Levice, ktorým zaniklo funkčné obdobie predčasne, a to až do konania nasledujúceho zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia, ak ďalej nie je stanovené inak.

 

Článok 8
Rada HK Levice

 1. Rada HK Levice je stálym orgánom medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Zvoláva ju Výkonný výbor HK Levice najmenej 2 krát ročne. Deň, miesto a program rokovania stanoví min 15 dní vopred a to písomnou formou,
 2. Mimoriadne zasadnutie Rady HK Levice je povinný zvolať Výkonný výbor HK Levice. Na zvolanie sa primerane vzťahuje ustanovenie odseku 1, písm. a), čl. 8 Stanov HK Levice.
 1. Radu tvoria:
 • Prezident HK Levice a ďalší členovia Výkonného výboru HK Levice
 • Predseda Dozornej rady HK Levice
 • Zástupcovia odborných komisií vytvorených Výkonným výborom HK Levice

Zasadnutia Rady HK Levice sa môžu zúčastniť aj hostia, čestní členovia HK Levice a ostatní členovia Dozornej rady HK Levice, ktorí však nie sú oprávnení hlasovať.

 1. Rada HK Levice je oprávnená rokovať, uznášať sa a voliť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov oprávnených hlasovať.
 2. Rada HK Levice prebieha podľa vlastného Rokovacieho poriadku, ktorý Rada HK Levice schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov oprávnených hlasovať.
 3. Rada HK Levice:
 • prerokováva správu Výkonného výboru HK Levice a Dozornej rady HK Levice,
 • schvaľuje zmeny a doplnky k Stanovám HK Levice,
 • schvaľuje symboliku HK Levice, jej prípadné zmeny a úpravy,
 • volí náhradných členov orgánov HK Levice na miesto členov orgánov HK Levice, ktorým zaniklo funkčné obdobie predčasne, a to až do konania nasledujúceho zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia, ak nie je ustanovené inak,
 • schvaľuje prijatie čestných členov HK Levice
 • rozhoduje o vstupe HK Levice do športových a ďalších organizácií ako aj o vystúpení z týchto organizácií,
 • schvaľuje rozpočet HK Levice na príslušný kalendárny rok,
 • je oprávnená zrušiť rozhodnutie Výkonného výboru HK Levice, ak bolo prijaté v rozpore so všeobecne závažnými právnymi predpismi, Stanovami HK Levice a ďalšími predpismi.
 • každý člen Rady HK Levice má po jednom hlase.

Článok 9
Výkonný výbor HK Levice

 1. Výkonný výbor HK Levice je najmenej 5 – členný. Skladá sa z prezidenta a ďalších členov. Zvoláva ho prezident spravidla raz za týždeň.
 2. Každý člen Výkonného výboru HK Levice je spravidla poverený riadením jednej z odborných oblastí činnosti HK Levice.
 3. Výkonný výbor HK Levice je oprávnený rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
 4. Výkonný výbor rokuje podľa vlastného Rokovacieho poriadku, ktorý schvália nadpolovičnou väčšinou prítomní členovia Výkonného výboru HK Levice.
 5. Prezident HK Levice:
 • zvoláva zasadnutia Výkonného výboru HK Levice, predkladá návrh programu rokovania a zodpovedá za plnenie rozhodnutí, prijatých na zasadnutí Výkonného výboru HK Levice,
 • predsedá rokovaniu Výkonného výboru HK Levice,
 • v prípade svojej neprítomnosti poveruje zastupovaním a riadením rokovania orgánov HK Levice jedného z členov Výkonného výboru HK Levice,
 • rozhoduje v prípade rovnosti hlasov,
 • je zodpovedný za plnenie uznesení Valného zhromaždenia a Rady HK Levice.
 1. Výkonný výbor:
 • zvoláva a zabezpečuje obsahovú a organizačnú prípravu Valného zhromaždenia HK Levice a Rady HK Levice,
 • riadi a zabezpečuje činnosť HK Levice,
 • schvaľuje zloženie realizačných tímov jednotlivých kategórií hokejových družstiev,
 • menuje výkonného riaditeľa HK Levice,
 • pravidelne hodnotí čerpanie rozpočtu HK Levice,
 • rozhoduje o všetkých otázkach do vnútra HK Levice, ktoré nie sú vo výlučnej právomoci Valného zhromaždenia alebo Rady HK Levice. Plní funkciu odvolacieho orgánu voči rozhodnutiam odborných komisií v druhom stupni,
 • podľa potreby vytvára odborné komisie ako svoje poradné orgány, schvaľuje ich zloženie a smernice pre ich činnosť,
 • rozhoduje o prijatí za riadneho člena HK Levice,
 • vyjadruje sa k sťažnostiam a oznámeniam adresovaným HK Levice do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o vyjadrenie alebo sťažnosti,
 • predkladá Rade HK Levice a Valnému zhromaždeniu HK Levice správu o svojej činnosti,
 • stanovuje podmienky a zásady používania schválenej symboliky HK Levice.
 1. Vo vzťahu k právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré nie sú členmi HK Levice, zastáva Výkonný výbor jednotné stanovisko, ktoré navonok tlmočí okrem prezidenta alebo výkonného riaditeľa aj hovorca HK Levice, ak je funkcia hovorcu HK Levice stanovená.

Článok 10
Dozorná rada

 1. Dozorná rada HK Levice je trojčlenná. Skladá sa z predsedu a dvoch ďalších členov.
 2. Dozorná rada HK Levice volí spomedzi svojich členov tajnou voľbou predsedu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.
 3. Predseda Dozornej rady HK Levice sa zúčastňuje Valného zhromaždenia HK Levice, zasadnutí Rady HK Levice a môže sa zúčastňovať rokovaní Výkonného výboru HK Levice. Členovia Dozornej rady HK Levice sa zúčastňujú na Valnom zhromaždení HK Levice a na zasadnutiach Rady HK Levice.
 4. Členovia Dozornej rady HK Levice nemôžu byť členmi Výkonného výboru HK Levice ani odbornej komisie HK Levice. Dozorná rada HK Levice zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu HK Levice.
 5. Dozorná rada HK Levice:
 • preveruje plnenie uznesení Valného zhromaždenia HK Levice, Rady HK Levice a Výkonného výboru HK Levice,
 • sleduje dodržiavanie Stanov HK Levice a ďalších poriadkov a predpisov HK Levice a o prípadných porušeniach týchto noriem informuje bez zbytočného odkladu písomne Výkonný výbor HK Levice,
 • vykonáva kontrou čerpania finančných prostriedkov a hospodárenia s majetkom HK Levice, vyjadruje sa k čerpaniu rozpočtu HK Levice za príslušný rok,
 • vyjadruje sa k sťažnostiam a oznámeniam adresovaným HK Levice do jedného mesiaca od ich doručenia,
 • predkladá Rade HK Levice a Valnému zhromaždeniu HK Levice správu o svojej činnosti,
 • riadi sa vo svojej činnosti smernicou, ktorú jej schvaľuje Rada HK Levice.
 1. Dozorná rada HK Levice je oprávnená rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
 2. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Článok 11
Funkčné obdobie členov orgánov HK Levice

 1. Funkčne obdobie prezidenta HK Levice a ostatných členov Výkonného výboru HK Levice, ako aj funkčné obdobie členov Dozornej rady HK Levice je trojročné.
 2. Členstvo vo Výkonnom výbore HK Levice alebo v Dozornej rade HK Levice zaniká:
 • uplynutím funkčného obdobia, na ktoré je člen Výkonného výboru HK Levice alebo Dozornej rady HK Levice zvolený,
 • vzdaním sa funkcie,
 • jeho odvolaním Mimoriadnym Valným zhromaždením HK Levice alebo Radou HK Levice,
 • smrťou.
 1. Mimoriadne Valné zhromaždenie HK Levice alebo Rada HK Levice odvolá prezidenta HK Levice, ďalšieho člena Výkonného výboru HK Levice alebo člena Dozornej rady HK Levice z jeho funkcie, ak:
 • bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo, ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný pri výkone svojej funkcie alebo v priamej súvislosti ním alebo takým činom vážne ohrozuje športovú etiku, alebo dobré meno HK Levice,
 • opakovane poruší povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Stanov HK Levice
 • spáchal obzvlášť závažné previnenie, ktoré je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch HK Levice.
 1. Mimoriadne Valné zhromaždenie HK Levice alebo Rada HK Levice môže odvolať prezidenta HK Levice, ďalšieho člena Výkonného výboru HK Levice alebo člena Dozornej rady HK Levice aj z iných dôvodov, najmä ak táto osoba viac nespĺňa požiadavky, pre ktoré bola do svojej funkcie zvolená, napr. ak začala vykonávať funkciu, ktorá je nezlučiteľná s členstvom vo Výkonnom výbore HK Levice alebo v Dozornej rade HK Levice.
 2. Funkčné obdobie náhradného člena Výkonného výboru HK Levice a náhradného člena Dozornej rady HK Levice sa končí dňom vymenovania nového člena Valným zhromaždením HK Levice.

ČASŤ ŠTVRTÁ: PRÁVNA SUBJEKTIVITA A HOSPODÁRENIE HK LEVICE

Článok 12
Hospodárenie HK Levice – finančné zdroje

 1. Majetok a finančné zdroje HK Levice tvoria:
 • príspevky členov HK Levice,
 • poplatky rodičov,
 • príspevky a dotácie zo SZĽH,
 • dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtu samospráv,
 • príjmy zo vstupného,
 • príjmy z vlastnej podnikateľskej činnosti,
 • príjmy z verejných zbierok
 • dary a dotácie
 • úroky z prostriedkov HK Levice uložených v banke,
 • iné príjmy na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia HK Levice, Rady HK Levice alebo zmluvy v prospech HK Levice
 1. HK Levice hospodári na základe schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.

 

Článok 13
Právne postavenie a spôsob konania v mene HK Levice

 1. HK Levice ako celok má právnu subjektivitu.
 2. V mene HK Levice koná štatutárny orgán – Prezident HK Levice a výkonný riaditeľ HK Levice, pričom každý z nich koná samostatne.
 3. Účtovné doklady podpisuje vždy prezident HK Levice alebo výkonný riaditeľ HK Levice spolu s ďalšou poverenou osobou, vždy vo dvojici.

ČASŤ PIATA: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

 1. Základné stanovy boli schválené Valným zhromaždením HK VTJ Levice dňa 12.06.1998, a nadobudli účinnosť potvrdením na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 16.07.1998 pod číslom spisu VVS/1-900/90-12749-1.
 2. Zmenu základných stanov schválilo Valné zhromaždenie HK VTJ Levice dňa 29.04.1999 a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vzali na vedomie dňa 27.05.1999 pod číslom spisu VVS/1-900/90-12749.
 3. Výklad Stanov HK Levice prislúcha Výkonnému výboru HK Levice.
 4. Právoplatné uznesenia a rozhodnutia orgánov HK Levice, ktoré sú vydané v rámci ich právomoci a kompetencií, sú pre členov týchto orgánov a členov HK Levice záväzné a konečné.
 5. V prípade sporu o výklad Stanov HK Levice ustanoví Výkonný výbor HK Levice v spolupráci s Dozornou radou HK Levice trojčlennú komisiu, ktorú tvoria jeden člen Výkonného výboru HK Levice, jeden člen Dozornej rady HK Levice a právny poradca HK Levice. Rozhodnutie komisie vo veci výkladu Stanov HK Levice je pre členov HK Levice záväzné.
 6. Nové Stanovy HK Levice obsahujúce zmeny a doplnky prerokovalo a schválilo Valne zhromaždenie HK Levice dňa 04.04.2003 s účinnosťou od 05.04.2003.

Nadobudnutím účinnosti týchto stanov pôvodné stanovy v znení zmien a dodatkov strácajú platnosť.