POPLATKY ZA HRÁČA 2022/23

Poplatky za hráča pre súťažné obdobie 2022/2023

Ročný poplatok za hráča pre súťažné obdobie 2022/2023 sú povinný uhradiť všetci hráči ktorí sa zúčastňujú tréningového a zápasového procesu! Uhradenie ročného poplatku za hráča v určenej lehote je podmienkou na ďalšie trvanie registrácie hráča v novej sezóne 2022/2023 (t. j. nezaplatenie poplatku za hráča môže znamenať dočasné obmedzenie športovej činnosti alebo aj zánik registrácie hráča v klube).

Bankové a platobné údaje:

 • Banka: Prima Banka, a.s.
 • Číslo účtu: 7114446002/5600
 • IBAN: SK58 5600 0000 0071 1444 6002
 • Variabilný symbol: Dátum narodenia hráča (priklad: 130498)
 • Správa pre prijímateľa: meno hráča + kategória + sezóna (príklad: Jan Hokej + HP 0-1-2-3, HP4, HP5, Kat-6, Kat-7, Kat-8, Kat-9, DORAST, JUNIORI + sezóna 2022/2023)

Poplatky za hráča v súťažnom období 2022/2023

Poplatok za hráča (ďalej len poplatok) slúži na zabezpečenie chodu a tréningového procesu mládeže v klube HK Levice. Poplatky je možné zaplatiť naraz na začiatku sezóny, alebo splatiť v 11-tich mesačných splátkach a to každý mesiac od 20. mája 2022 – prvá splátka najneskôr do 20. marca 2023 – posledná splátka. V prípade nového hráča v predprípravke HPP012 a v prípravke HP34 začína rodič (zákonný zástupca) platiť mesačný poplatok až od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po zapojení sa do tréningového procesu. Splatnosť poplatku v danom mesiaci je 20. deň v mesiaci.

V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia Hokejového klubu Levice stanovil Výkonný výbor HK Levice výšku poplatkov za hráča pre súťažné obdobie 2022/2023, platné od 01.05.2022 do 30.04.2023 nasledovne:

Tabuľka poplatkov pre jednotlivé mládežnícke kategórie

SEZÓNA 2022/2023JUNIORIDORASTŠHT 6,7ŠHT 8,9HP 4,5HPP 0,1,2,3
Mesačná tréningová karta12,- Eur
Ročný poplatok200,- Eur550,- Eur450,- Eur450,- Eur350,- Eur
Pätinkový poplatok110,- Eur90,- Eur90,- Eur70,- Eur
Mesačný poplatok / 11 splátok50,- Eur41,- Eur41,- Eur32,- Eur


Termíny úhrad podľa rozdelenia platieb:

 • Celá úhrada naraz / Ročný poplatok (termín splatnosti do 31.08.2022
 • Platba na pätiny (termíny do 31.05.2022, 31.08.2022, 31.10.2022, 31.01.2023, 31.03.2023)
 • Trvalý príkaz / Mesačný poplatok na 11 splátok (každý mesiac od 20.05.2022 do 20.03.2023)

Bankové a platobné údaje:

 • Banka: Prima Banka, a.s.
 • Číslo účtu: 7114446002/5600
 • IBAN: SK58 5600 0000 0071 1444 6002
 • Variabilný symbol: Dátum narodenia hráča (priklad: 130498)
 • Správa pre prijímateľa: meno hráča + kategória + sezóna (príklad: Jan Hokej + HP 0-1-2-3, HP4, HP5, Kat-6, Kat-7, Kat-8, Kat-9, DORAST, JUNIORI + sezóna 2022/2023)

Zľavy z poplatku (benefity)

Sprostredkovanie sponzora – na zľavu z poplatkov majú nárok rodičia (zákonný zástupca), ktorí sprostredkujú pre sezónu 2022/2023 od právnickej osoby alebo fyzickej osoby peňažný dar vo výške 1 000,- Eur. Výška zľavy je 100% z ročného poplatku za hráča.

Súrodenci – na zľavu z poplatkov majú nárok súrodenci, ktorí sú aktívnymi hráčmi v klube HK Levice. Výška zľavy je 100% z ročného poplatku mladšieho súrodenca.

Zranenie, choroba – zľava bude posudzovaná individuálne Trénersko metodickou komisiou mládeže (TMK) HK Levice na základe žiadosti o zľavu z poplatku. Podmienkou žiadosti o zľavu z rodičovského poplatku v prípade dlhodobého zranenia hráča je dokladovanie nároku žiadosťou o zľavu s potvrdením od lekára, pri dobe liečenia viac ako 2 týždne. Výška zľavy a uplatnenie zľavy nie je automatická a ani právne nárokovateľná. TMK rozhodne o nároku žiadateľa do 15 kalendárnych dní od obdržania vyplnenej žiadosti so všetkými potrebnými prílohami.


Postihy (sankcie) za neplatenie poplatkov:

V prípade neodvôvodneného nezaplatenia dvoch po sebe idúcich mesačných poplatkov bude zákonný zástupca hráča na túto skutočnosť upozornený a zároveň môže byť hráč vylúčený zo súťažného (tréningového) procesu do doby úhrady dlžnej čiastky.
Akékoľvek otázky v tejto súvislosti riešte s trénerom príslušnej kategórie. 


Výkonný výbor HK Levice / TMK – trénersko metodická komisia mládeže HK Levice