PRÁVA A POVINNOSTI RODIČOV HRÁČOV

RODIČIA HRÁČOV DRUŽSTIEV MLÁDEŽE:

 • sú povinní zabezpečiť pravidelnú dochádzku svojich detí – hráčov ľadového hokeja na tréningový proces a prípravné, turnajové a majstrovské zápasy;
 • sú povinní dbať o zdravie svojich detí, v prípade choroby a zranení upozorniť trénera na dôvod neúčasti v tréningovom procese;
 • sú zodpovední za správne a bezpečné vystrojenie svojich detí hokejovým výstrojom, v prípade potreby konzultovať s trénermi príslušného ročníka;
 • na základe povinností klubu v zmysle smerníc SZĽH majú hráči povinnosť zúčastniť sa raz do roka športového lekárskeho vyšetrenia na zistenie ich aktuálneho zdravotného stavu. Rodičia si musia predmetnú zdravotnú prehliadku uhradiť;
 • sú povinní načas uhradiť klubové poplatky podľa príslušných pokynov funkcionárov hokejového klubu – trénerov hokejového klubu;
 • nesmú zasahovať do tréningového procesu a do nominácie hráčov na zápasy;
 • na základe vnútorných pravidiel klubu majú zákaz vyvíjať neoprávnený nátlak a používať verbálne útoky na trénerov a vedúcich družstiev;
 • majú zákaz vstupu do žiackych kabín s výnimkou hokejových prípraviek 1-4, do žiackych kabín smú vstupovať len s vedomím príslušného trénera a vedúceho danej kategórie;
 • majú zákaz vstupovať do priestorov striedačiek počas tréningového procesu a zápasov;
 • nemajú právo na cestovanie spoločne s družstvom na všetky výjazdy hromadným dopravným prostriedkom. Výnimku môže udeliť jedine vedenie hokejového klubu, resp. tréner danej kategórie;
 • majú povinnosť zúčastňovať sa rodičovských združeniach a iných akciách organizovaných klubom na základe vyzvania vedúcim družstva;
 • majú povinnosť hájiť dobre meno klubu a v kruhu rodičov a svojich detí (hráčov) podporovať klubizmus. Vždy a všade!
 • majú právo na kvalitnú hokejovú prípravu a dopravu na zápasy pre svoje deti v rámci možností klubu na základe pravidelne uhradených klubových poplatkov;
 • majú nárok na zachovanie bezpečnosti svojich detí počas tréningového procesu ako i zápasov, o ktorú sa starajú tréneri a vedúci družstiev.