RODIČOVSKÉ POPLATKY

Doplatky za hráča za súťažné obdobie 2020/2021

Ročný rodičovský poplatok (doplatky) za súťažné obdobie 2020/2021 sú povinný uhradiť všetci hráči ktorí sa zúčastňovali tréningového a zápasového procesu do 10.05.2021! Uhradenie ročného rodičovského poplatku v určenej lehote je podmienkou na ďalšie trvanie registrácie hráča v novej sezóne 2021/2022 (t. j. nezaplatenie rodičovského poplatku môže znamenať dočasné obmedzenie športovej činnosti alebo aj zánik registrácie hráča v klube).

Bankové a platobné údaje:

 • Banka: Prima Banka, a.s.
 • Číslo účtu: 7114446002/5600
 • IBAN: SK58 5600 0000 0071 1444 6002
 • Variabilný symbol: Dátum narodenia hráča (priklad: 130498)
 • Správa pre prijímateľa: meno hráča + kategória (príklad: Jan Hokej SHT8 2019/2020)

Poplatky za hráča v súťažnom období 2021/2022

Rodičovský poplatok (ďalej len poplatok) za hráča slúži na zabezpečenie chodu a tréningového procesu mládeže v klube HK Levice. Poplatky je možné zaplatiť naraz na začiatku sezóny, alebo splatiť v 10-tich mesačných splátkach a to každý mesiac od 20. mája 2021 najneskôr do 20. februára 2022. V prípade nového hráča v predprípravke HPP012 a v prípravke HP34 začína rodič (zákonný zástupca) platiť mesačný poplatok až od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po zapojení sa do tréningového procesu. Splatnosť poplatku v danom mesiaci je 20. deň v mesiaci.

V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia Hokejového klubu Levice stanovil Výkonný výbor HK Levice výšku poplatkov za hráča pre súťažné obdobie 2021/2022, platné od 01.05.2021 do 30.04.2022 nasledovne:

Tabuľka poplatkov pre jednotlivé mládežnícke kategórie

SEZÓNA 2021/2022JUNIORIDORASTKADETIŠHT 8,7,6,5HP 4HP 3HPP 0,1,2
Ročný poplatok300,- Eur500,- Eur400,- Eur400,- Eur400,- Eur350,- Eur200,- Eur
Štvrťročný poplatok75,- Eur125,- Eur100,- Eur100,- Eur100,- Eur87.50,- Eur50,- Eur
Mesačný poplatok / 10 splátok30,- Eur50,- Eur40,- Eur40,- Eur40,- Eur35,- Eur20,- Eur
HK Levice


Termíny úhrad podľa rozdelenia platieb:

 • Celá úhrada naraz / Ročný poplatok (termín splatnosti do 31.08.2021)
 • Platba na štvrtiny / Štvrťročný poplatok (termíny do 30.05.202131.08.202130.11.202128.02.2022)
 • Trvalý príkaz / Mesačný poplatok na 10 splátok (každý mesiac od 20.05.2021 do 20.02.2022)

Bankové a platobné údaje:

 • Banka: Prima Banka, a.s.
 • Číslo účtu: 7114446002/5600
 • IBAN: SK58 5600 0000 0071 1444 6002
 • Variabilný symbol: Dátum narodenia hráča (priklad: 130498)
 • Správa pre prijímateľa: meno hráča + kategória (príklad: Jan Hokej SHT8 2020/2021)

Zľavy z poplatku (benefity)

Sprostredkovanie sponzora – na zľavu z poplatkov majú nárok rodičia (zákonný zástupca), ktorí sprostredkujú pre sezónu 2021/2022 od právnickej osoby alebo fyzickej osoby peňažný dar vo výške 1 000,- Eur. Výška zľavy je 100% z ročného poplatku za hráča.

Súrodenci – na zľavu z poplatkov majú nárok súrodenci, ktorí sú aktívnymi hráčmi v klube HK Levice. Výška zľavy je 100% z ročného poplatku mladšieho súrodenca.

Zranenie, choroba – zľava bude posudzovaná individuálne Trénersko metodickou komisiou mládeže (TMK) HK Levice na základe žiadosti o zľavu z poplatku. Podmienkou žiadosti o zľavu z rodičovského poplatku v prípade dlhodobého zranenia hráča je dokladovanie nároku žiadosťou o zľavu s potvrdením od lekára, pri dobe liečenia viac ako 2 týždne. Výška zľavy a uplatnenie zľavy nie je automatická a ani právne nárokovateľná. TMK rozhodne o nároku žiadateľa do 15 kalendárnych dní od obdržania vyplnenej žiadosti so všetkými potrebnými prílohami.


Postihy (sankcie) za neplatenie poplatkov:

V prípade neodvôvodneného nezaplatenia dvoch po sebe idúcich mesačných poplatkov bude zákonný zástupca hráča na túto skutočnosť upozornený a zároveň môže byť hráč vylúčený zo súťažného (tréningového) procesu do doby úhrady dlžnej čiastky.
Akékoľvek otázky v tejto súvislosti riešte s trénerom príslušnej kategórie. 


Výkonný výbor HK Levice / TMK – trénersko metodická komisia mládeže HK Levice