Valné zhromaždenie HK Levice

Výkonný výbor Hokejového klubu Levice

zvoláva riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 13.08.2018 (pondelok) o 17:00 hod. v “Bielom dome” na futbalovom štadióne v Leviciach.

Program:

 1. Otvorenie Valného zhromaždenia, schválenie programu rokovania
 2. Voľba orgánov Valného zhromaždenia
 3. Výročná správa Výkonného výboru o činnosti za rok 2017/18
 4. Správa o hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
 5. Správa Dozornej rady
 6. Návrh zásad činnosti na súťažné obdobie 2018/19
 7. Zmena stanov HK Levice
 8. Voľba členov Výkonného výboru, voľba prezidenta HK Levice a Dozornej rady
 9. Diskusia
 10. Schválenie návrhu uznesení
 11. Záver

V Leviciach, dňa 30.07.2018

 

JUDr. Slavomír Brza

riaditeľ HK Levice